Home » Μηχανικοί Λογισμικού [202201DEV]

Μηχανικοί Λογισμικού [202201DEV]

Κωδικός Αίτησης: 
202201DEV
Λήγει στις: 
30/05/2022
Υποκατάστημα: 
Σπάρτη
Αθήνα

Περιγραφή

Η CITE επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αναζητά να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό της στα πεδία Java, C#, frontend και mobile apps με μηχανικούς λογισμικού οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο διέπεται από συμμετοχικότητα και καινοτομία, εξελίσσεται ταχύτατα, προωθεί τη μονάδα ώστε να εξελίσσεται μέσα από την υποστήριξη της ομάδας και χαρακτηρίζεται από την σχεδόν παντελή απουσία γερασμένων συστημάτων τα οποία περιορίζουν την εξέλιξη ενός στελέχους.

Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε πολυ-συμμετοχικά μεγάλα έργα ή έργα μεγάλων πελατών και σύγχρονα τεχνολογικά πλαίσια και τη δυνατότητα να οικοδομήσουν μια σημαντική καριέρα στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού.

Για να έρθετε μαζί μας θα χρειαστείτε γνώση η εμπειρία (αναλόγως επιπέδου) σε Java, C#/Dotnet ή mobile frameworks και σχετικές τεχνολογίες – πχ spring για Java developers, C#/DotNetCore για C#/DotNet developers, κάποιο native ή cross platform framework για mobile developers , angular ή react για front-end developers-  καθώς και τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος είναι προαπαιτούμενος για κάθε θέση εργασίας μηχανικού λογισμικού στη CITE, εκτός από το επίπεδο “entry-level”.

Από εμάς θα πάρετε αμοιβή η οποία θα εξελίσσεται με την πορεία σας, ένα ισχυρό μέλλον ως Software Engineer, όπως επαληθεύεται από νυν και πρώην στελέχη μας και … πολύ καφέ κερασμένο!

Τα παρακάτω επίπεδα θέσεων είναι διαθέσιμα:

·         Entry-level Developers.

·         Junior Developers.

·         Experienced Developers - Team Leaders.

·         Senior Developers - Team Leaders.

Οι θέσεις εργασίες αφορούν την Αθήνα ή τη Σπάρτη, κατ' επιλογή του Υποψηφίου.

Διαδικασία και Όροι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 202201dev@cite.gr. Οι αιτούντες είναι επιθυμητό να εξειδικεύουν την αίτησή τους, ως προς τις κατηγορίες θέσεων που τους αφορούν, εφόσον αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο σχετικό κείμενο της CITE, το οποίο θα βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί αποδοχή των όρων που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Communication & Information Technologies Experts SA (CITE) είναι μια Εταιρεία Εμπειρογνωμόνων Λογισμικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της υλοποίησης συστημάτων ΤΠΕ και την έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων του τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, λογιστικού, ασφάλειας πληροφοριών, έξυπνης γεωργίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, σοβαρών παιγνίων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτής επιστήμης, υποδομών & διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τεχνοοικονομικών κ.λπ.

Με 3 γραφεία στην Αθήνα και τη Σπάρτη και μια ομάδα 30+ εξειδικευμένων μηχανικών λογισμικού, η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει συστήματα ΤΠΕ μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Το έργο και οι συνέργειες της CITE απευθύνονται σε μεγάλους οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς, πολυεθνικές εταιρείες και κοινοπραξίες.

Η CITE δραστηριοποιείται και στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας λύσεις αιχμής για κατανεμημένες υποδομές και υποδομές υπολογιστικού νέφους, οι οποίες καλύπτουν πεδία όπως ανάκτηση πληροφορίας (μεγάλης / κειμενικής), διαχείριση δεδομένων, εξειδικευμένη προσομοίωση και μοντελοποίηση φαινομένων, (κατανεμημένη) ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία και οπτικοποίηση κ.λπ.

Οι τεχνολογίες, που αναπτύσσουμε ή χρησιμοποιούμε, είναι οι εξής:

·         Backend services: .NetCore (C#) (Spring Framework, MVC etc.) / Java / [PHP]

·         Mobile application development: Java / Objective C / Swift & cross platform (Xamarin / React Native)

·         Web UI: JavaScript - HTML5 - CSS3 – JS / Angular - TypeScript etc.

·         SQL & NoSQL data stores: Microsoft SQL Server/ PostGreSQL / MySQL / Elastic Search/ MongoDB etc.

·         Distributed platforms / analytics: Hadoop / Spark

·         Security: SSO protocols, AAI

·         Geospatial data management and visualization: OpenLayers / OpenGIS / GeoServer / Mapserver / WMS-WCS-WCPS-WPS-CSW etc.

Απαιτήσεις Πεδίου Εφαρμογών Θέσεων

Για Java developers:

·         Απαιτείται γνώση του java spring framework.

Για DotNet devopers:

·         Απαιτείται άριστη γνώση C#.

·         Απαιτείται γνώση Microsoft .Net Core.

Για Mobile Developers:

·         Απαιτείται καλή γνώση τουλάχιστον ενός σύγχρονου, ευρέως διαδεδομένου mobile application development framework (π.χ. Android native, iOS native, Xamarin, React Native, or other).

Για Front-end Developers:

·         Απαιτείται καλή γνώση τουλάχιστον ενός σύγχρονου, ευρέως διαδεδομένου front-end application development framework (π.χ. Angular, react).

Για όλες τις θέσεις:

·         Απαιτείται πολύ καλή κατανόηση του αντικειμενοστραφούς μοντέλου.

·         Απαιτείται πολύ καλή γνώση SQL εφαρμοσμένη σε ένα από τα δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

·         Συνεκτιμάται η κατανόηση και ικανότητα εφαρμογής προτύπων σχεδίασης (design patterns).

Επιπλέον:

·         Γνώση / εμπειρία Angular, React, HTML5, JS, συνεκτιμάται αλλά δεν απαιτείται.

Βασικά Απαραίτητα Προσόντα Ανά Επίπεδο

Για Entry Level Developers απαιτείται:

·         Τουλάχιστον ένα (1) έργο/άσκηση στις τεχνολογίες αναφοράς (πτυχιακή, διπλωματική, προσωπικό έργο, εργαστηριακή άσκηση, επαγγελματικό έργο).

·         Φοίτηση προς απόκτηση τίτλου πανεπιστημιακών σπουδών σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).

Για Junior Developers απαιτείται:

·         Τουλάχιστον ένα (1) έργο/άσκηση στις τεχνολογίες αναφοράς (πτυχιακή, διπλωματική, προσωπικό έργο, εργαστηριακή άσκηση, επαγγελματικό έργο).

·         Τίτλος πανεπιστημιακών σπουδών σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).

Για Experienced Developers απαιτείται :

·         Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

·         Τίτλος πανεπιστημιακών σπουδών σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).

Για Senior Delelopers απαιτείται:

·         Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών.

·         Τίτλος πανεπιστημιακών σπουδών σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).

·         Εμπειρία σε σχεδίαση και διαχείριση δοκιμών (καταπόνησης, απόδοσης, ασφαλείας, επαλήθευσης κοκ).

·         Εμπειρία σε διαδικασίες και πλαίσια διασφάλισης ποιότητας λογισμικού.

·         Ικανότητα καθοδήγησης ομάδας ανάπτυξης.

Επιπλέον:

·         Για το επίπεδο Experienced Developer, η ικανότητα ηγεσίας ομάδας είναι επιθυμητή.

·         Για το επίπεδο Senior Developer, η ικανότητα ηγεσίας μονάδας ανάπτυξης είναι επιθυμητή.

Επιπλέον Απαραίτητα Προσόντα

Για την εξέταση μίας υποψηφιότητας απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν:

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Έλληνες υποψήφιοι εκτός Entry-level)

·         Άριστη γνώση Ελληνικής Γλώσσας (γραπτής και ομιλουμένης).

·         Πολύ γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτής και ομιλουμένης).

·         Ικανότητα παρουσίασης ιδεών και απόψεων με γραπτό και προφορικό λόγο.

·         Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.

·         Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε άσκηση ελέγχου επάρκειας γνώσεων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες στις οποίες δηλώνουν ευχέρεια.

Επιθυμητά Προσόντα

Οι παρακάτω δεξιότητες και τίτλοι εκτιμώνται αν είναι διαθέσιμοι:

·         Πιστοποιήσεις στις σχετικές με το αντικείμενο τεχνολογίες.

·         Εξοικείωση με πρόσθετες τεχνολογίες και πρακτικές σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού.

Σχέση Εργασίας

·         Αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης σχέση εργασίας.

Αμοιβές

·         Ανταγωνιστικός μισθός αναλόγως προσόντων.

·         Πρόσθετες ανταμοιβές απόδοσης και συνέπειας.

Τοποθεσία Εργασίας

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν σε υποκατάστημα της εταιρείας σε μία από τις παρακάτω τοποθεσίες, σύμφωνα με τη δική τους επιλογή:

·         Καισαριανή (Αθήνα), Αττική, Ελλάς (εξ' ορισμού).

·         Σπάρτη, Λακωνία, Ελλάς (κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου).

Κατ’ εξαίρεση εξετάζεται το ενδεχόμενο μερικά απομακρυσμένης εργασίας.